Langkau ke kandungan utama

Pengakuan Iman

Alkitab
Saya percaya bahawa Alkitab adalah diilhami oleh Roh Kudus dan satu-satunya sumber yang mempunyai kuasa/autoriti ke atas semua soal kehidupan dan iman. (2 Timotius 3:16; 2 Petrus 1:21)

TUHAN
Hanya ada Satu TUHAN yang mana adalah Triniti--Bapa, Anak, dan Roh Kudus. (Yesaya 44:6-8; 45:5; Kejadian 1:26-27; 3:22; Matius 28:19; Lukas 9:35; 2 Korintus 13:14).

Yesus Kristus
Tuhan Yesus dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus melalui seorang perawan bernama Maria (Lukas 1:26-27). Dia telah berjalan di muka bumi ini dan melakukan pelbagai mukjizat seperti yang dicatatkan di dalam Perjanjian Baru. Dia telah dihukum bunuh melalui penyaliban oleh Pontius Pilatus (Lukas 23). Dia bangkit secara tubuh dari kematian tiga hari selepas disalibkan. Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri-Nya yang telah bangkit  dari kematian kepada murid-murid-Nya selama 40 hari. Setelah itu, Yesus naik semula ke syurga. Kepada-Nya semua kuasa pemerintahan diberikan dan adalah kepala kepada gereja-Nya (Lukas 24; Yohanes 2:19; 1 Korintus 15).

Tuhan Yesus, sebelum kedatangan-Nya melalui kelahiran sebagai manusia ke dalam dunia, telah pun wujud dan adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah (Yohanes 1:1). Dan atas kehendak-Nya sendiri, telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia (Filipi 2:5-7). Dia telah menjadi manusia sepenuhnya dan memiliki sifat ilahi sepenuhnya dan layak disembah sebagai TUHAN oleh semua mahkluk (Kolose 2:9).

Melalui kematian-Nya di kayu salib, Tuhan Yesus telah menjadi korban yang sempurna untuk menebus kita dari dosa dan menghapuskan dosa (1 Petrus 2:24; 1 Yohanes 2:2; 3:4; Yesaya 53:4-6; 2 Korintus 5:21; Yohanes 19:30).

Dan Dia akan kembali semula dengan sepenuh kemuliaan-Nya dan setiap orang yang percaya akan diangkat-Nya bersama-sama ke syurga (1 Tesalonika 4:16-17; Ibrani 9:28; Wahyu 1:7).

Roh Kudus
Roh Kudus adalah salah satu Peribadi di dalam TUHAN sama seperti Bapa dan Anak serta memiliki semua sifat-sifat ilahi. Dia adalah TUHAN (Matius 28:19; 2 Korintus 3:16-18). 

Dia tinggal di dalam setiap orang yang percaya dan memampukan kehidupan yang berkenan di hadapan TUHAN (Yohanes 14:16-17; Galatia 5:15-26).

Dosa
Semua manusia telah jatuh di dalam dosa akibat dari perbuatan Adam dan Hawa (Roma 5:12). Dan akibat dosa adalah maut (Roma 6:23). Manusia tidak akan mampu melepaskan diri dari dosa (Roma 8:7). Dan akibat dari dosa ini kita berada di bawah murka Allah dan akan dihukum selama-lamanya bersama-sama iblis di neraka (Yohanes 3:36; Matius 25:41; Wahyu 20:10).

Keselamatan
Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan (Yohanes 14:6; Kisah Para Rasul 4:11-12). Keselamatan ini diperolehi hanya melalui iman iaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat yang telah mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa dan menjadi korban penghapus dosa (Yohanes 3:16). Keselamatan tidak dapat diperolehi melalui usaha manusia tetapi sepenuhnya adalah kasih karunia TUHAN di mana Dia terlebih dahulu bertindak mengasihi kita ketika kita masih berdosa. (Yohanes 6:44-45, 65; Efesus 2:4-9; Roma 5:8).

Amanat Agung
Sesuai dengan kasih karunia keselamatan yang telah diberikan oleh TUHAN, saya percaya kepada Amanat Agung Tuhan untuk memberitakan Khabar Baik kepada semua bangsa (Matius 28:18-20).  

[Akan dikemaskini dari semasa ke semasa]