Langkau ke kandungan utama

Siri Dasar Kristian - Baptisan dan Perjamuan Tuhan

Siri Dasar Kristian ini diterjemah dari laman web Christian Basics dan boleh di baca di sini. Penerangan di dalam tanda [..] dan berwarna perang adalah tambahan dari saya untuk menjelaskan istilah tertentu yang memerlukan penjelasan lanjut.

Topik
Pembelajaran 12 - Baptisan dan Perjamuan Tuhan

Dua perkara yang diperintahkan oleh Yesus sebagai melambangkan dan meterai untuk pelayananNya ialah Baptisan dan Perjamuan Tuhan. Setiap satu dipanggil sebagai ordinan (sesuatu yang diperintahkan oleh Kristus) atau sakramen (janji atau ikrar).


Baptisan
- tanda perbuatan luaran untuk perubahan dalaman.


Air tersebut tidak mencapai apa-apa; ia hanya melambangkan apa yang telah terjadi.


Perkataan baptisan adalah perkataan Yunani yang di-Inggeris-kan (perkataan Yunani yang dijadikan perkataan Inggeris tanpa diterjemahkan). Ia bererti dimasukkan sepenuhnya ke dalam air atau ditenggelamkan.


Seseorang itu ditenggelamkan di dalam air dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Matius 28:18-20. Ia melambangkan apa yang telah terjadi dan memeterai atau mengesahkannya.Baptisan melambangkan:
(a) Kesatuan dengan Kristus.
Rom 6:1-6 [Kol 2:9-13]
(b) Disucikan dari dosa.
Kis 22:16
(c) Menjadi pengikut.
Kis 2:37-41
(d) Menerima Roh Kudus.
Kis 2:37-38
(e) Memeteraikan perhubungan kita dengan Kristus.
Ef 1:13-14 [1 Kor 12:13; Ef 4:4-6]
Siapa calon yang sesuai untuk dibaptis?
Mereka yang percaya kepada Kristus.

Mengapa?
Semua contoh yang terdapat di dalam Perjanjian Baru adalah merujuk kepada mereka yang telah percaya. Apabila seisi rumah disebut, tidak ada sebab untuk mengatakan ia tidak memperkatakan tentang orang percaya.
contoh: Kis16:14-15, 31-33.
Jika ia melambangkan kesatuan, penyucian, menjadi pengikut dan penerimaan Roh Kudus, dan lain-lain, adalah sukar untuk mengatakan ia melibatkan mereka yang tidak percaya (lambang yang melambangkan sesuatu yang belum terjadi).

Jika demikian, mengapa ada yang percaya kepada baptisan bayi?
Mereka mengaitkan ordinan tersebut dengan sunat Perjanjian Lama. Ia adalah ritual untuk menjadikan anak lelaki mereka sebagai sebahagian daripada perjanjian umat pilihan Tuhan, maka dianggap bahawa adalah betul untuk membaptiskan anak-anak orang percaya, lelaki dan perempuan. Ada yang mengaitkan ritual ini dengan maksud lambang yang diwakili dan percaya ia akan menjadikan mereka Kristian.
[Kol 2:11-12]
Perjanjian umat pilihan Tuhan sekarang bukan lagi kaum atau bangsa tetapi orang dari setiap suku bangsa yang percaya kepada Kristus. Kini, kelahiran baru menjadikan kita sebagai umat Tuhan dan ini ditunjukkan melalui iman kita terhadap Kristus dan dilakukan melalui baptisan.

Bagaimana cara orang percaya dibaptis?
Ditenggelamkan sepenuhnya di dalam air. Yesus juga telah ditenggelamkan.
Mat 3:13-17
Mengapa Yesus dibaptis?
Dia mahu menggenapi kebenaran sepenuhnya.
Dia memperkenalkan diriNya kepada orang berdosa melalui pekerjaan penebusanNya.
Ia mewakili kematian, penguburan dan kebangkitan diriNya sendiri.

Apa tanggungjawab yang terlibat di dalam pembaptisan?
Ia melambangkan kesatuan dengan Kristus, menjadi sebahagian dari tubuhNya. Maka kita perlu memainkan peranan kita sepenuhnya di dalam tubuh tersebut.
Ef 4:4, 5, 15, 16 [1 Kor 6:15-20]
Adakah kita perlu dibaptis untuk diselamatkan?
Tidak! Namun jika anda diselamatkan anda akan mahukannya.
Luk 23:43 [Mrk 16:16]
Perjamuan Tuhan
Dasar Alkitabiah
1 Kor 11:17-26
[Mat 26:26-30; Mrk 14:22-26; Luk 22:17-25]
Tuhan memerintahkan kita agar memperingatiNya sehingga Dia kembali.
Ia menandakan apa?
(a) Ia melambangkan kematian Yesus.
1 Kor 11:26
(b) Ia adalah meterai atau ikrar. Orang percaya yang mengambil bahagian mempunyai jaminan bahawa mereka dikasihi oleh Kristus dan diingatkan tentang bukti kepada kasih tersebut. Mengambil bahagian bererti perhubungan, persaudaraan, perkongsian.
1 Kor 10:14-17
(c) Ia adalah aktiviti perhubungan komuniti. Kita memperingati hubungan peribadi kita dengan Kristus dan juga menyatakan kesatuan dan persaudaraan kita dengan saudara seiman yang lain.
1 Kor 10:14-17; 1 Kor 11:17-32
Di mana Perjamuan Tuhan boleh dilakukan?
Di dalam perkumpulan jemaat (gereja).
1 Kor 11:18, 20, 22
Siapa yang boleh mengambil Perjamuan Tuhan?
Orang percaya yang sudah bertaubat.
1 Kor 11:23-25; Kis 2:38-42
Perhatikan susunannya di dalam kitab Kisah Para Rasul:
Menjadi percaya => Baptisan => Menjadi sebahagian dari gereja (ditambahkan sebagai ahli) => Perjamuan Kudus
Mengapa tidak kita kekalkan urutannya hari ini?

Langkah seterusnya...

Ulasan